නකල්ස් සුන්දරත්වය – සේර ඇල්ල

ඔබ රිවර්ස්ටන් කඳු මුදුන හා පිටිවල පතන ඇති බවට සැකයක් නැහැ. නමුත් ඊට නුදුරින් පිහිට ඇති ඉතා සුන්දර දිය ඇල්ලක් තමයි සේර ඇල්ල. මීටර් 10 ක උසකින් කඩ හැලෙන මෙම දිය ඇල්ල තෙල්ගමු ඔයේ නිර්මාණයක්. සේර ඇල්ලේ ඇති විශේෂත්වය වන්නේ දිය ඇල්ල  වැටෙන ස්ථානයේ පසුපස ගල් ගුහාවක් පිහිට තිබීමයි. මෙම නිසා මෙම දිය අනිකුත් දිය ඇලි වලට වැඩ විශේෂත්වයක් ගනී.වර්ෂා කාලයේදී මෙහි සුන්දරත්වය කියා කිමකල නොහැකිය.
මෙම දිය ඇල්ල චිත්‍රපට හා වෙළඳ දැන්වීම වට දැනටමත් දැක ඇති බවට සැකයක් නැත…

එන්න නඩේ ගුරා සංචාරක හා සංරක්ෂණ සංවිධානය එක්ක සේර ඇල්ල  බලන්න.  

ගොනු කර ඇත්තේ: දියඇලි

Tags:

RSSComments (2)

Leave a Reply | Trackback URL

  1. අමිල says:

    අපූරැ අත්දැකීමක් බෙදා හැරියාට ස්තූතියි….

  2. viraj says:

    නියම වැඩක් !

    ස්තුතියි.

Leave a Reply