නඩේ ගුරා ගැන

අපගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය සොබාධර්මය යළි අනාවරණය කර ගැනීමත්, එය ගැන ඉගෙන ගැනීමත්, එහි සුන්දරත්වය විඳීමට පුරුදු කිරීමත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය මුළු ලොවටම පෙනිමත්ය. අපගේ සිංහල පාඨකයන් කෙරෙහි වෙන්කර ඇති චිත්‍රාධාරයෙන් ගමන් විස්තරයක් දක්වමින් කරන කතාවන්ගේ පරමාර්ථය ලාංකිකයන්ට  ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය නියමාකාරයෙන් පෙන්වා දීමටත් ඔවුන්ගේ සංචාරක වාර්තාවන් අපගේ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතකර ඔව්න් හට ප්‍රසිධියක් ලබාදීමත්ය. මෙමගින් ලංකාවේ සුන්දරත්වය සුරැකීමට කටුතු කරන්නෙමු. එමනිසා ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියේ හොඳ නරක අපහට කියා එවන්න. එලෙසම ප්‍රශ්නයක් ඇතොත් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.

අප සැමවිටම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ස්ථානයන් ගැන නොමිලේ තොරතුරු ලබාදීමට අපි සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු…